Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. BEVESTIGING

Inner Dance®  Bewegingseducatie® ontvangt een bevestiging voor de samenwerking met de deelnemer/opdrachtgever door middel van een schriftelijke getekende opdracht bevestiging of een inschrijving.

ARTIKEL 2. MATERIALEN EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Alleen wanneer schriftelijk overeengekomen, ontvangt elke deelnemer een hand-out met de behandelde onderwerpen, cases, opdrachten en oefeningen. Tot 2 maanden na de laatste trainingsdag kunnen deelnemers contact opnemen met de trainer voor vragen met betrekking tot de trainingsonderwerpen.
2. De tijdens trainingen en groepswerk door de trainer beschikbaar gestelde materialen zijn (intellectueel) eigendom van Inner Dance®. Materialen mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij hiervoor vooraf door Inner Dance® uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend.

ARTIKEL 3. AANSPRAKELIJKHEID

1. Inner Dance® verplicht zich de gegeven trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Er is steeds sprake van een inspanningsverbintennis en nimmer van een resultaatsverbintenis.
2. Inner Dance® dan wel haar werknemers, medewerkers, leerlingen,  of de door Inner Dance® ingehuurde specialisten , zijn niet aansprakelijk voor enige (indirecte) schade, in welke vorm dan ook en ongeacht de oorzaak, die de deelnemers mochten lijden door, tijdens of na de uitvoering van een opdracht/oefening die verband houdt of zou kunnen houden met de training of het groepswerk.
3. Eventuele nader te bepalen schadevergoedingen honoreert Inner Dance® tot het maximum van het vastgestelde honorarium dat Inner Dance® in rekening gebracht heeft.

ARTIKEL 4. EXTRA WERK, BETALINGEN EN ANNULERINGEN

1. Extra werk wordt na overleg tussen deelnemer of opdrachtgever en Inner Dance®  schriftelijk bevestigd.
2. Bij opdracht en na schriftelijk akkoord (zie artikel 1) van deelnemer/opdrachtgever wordt 50% van de begrote investeringskosten ter dekking van de gemaakte kosten gefactureerd, tenzij anders is vermeld.
3. Bij groepswerk en wekelijkse lessen en na schriftelijk akkoord (zie artikel 1) van deelnemer wordt het 100% bedrag gefactureerd, tenzij anders is vermeld.
4. De betalingstermijn is maximaal 14 dagen, tenzij anders op de factuur is vermeld. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Inner Dance® gerechtigd de wettelijke rente en administratiekosten in rekening brengen.
5. Annulering door deelnemer/opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Na de inschrijving/het aangaan van de overeenkomst/inschrijvingsformulier is bij annulering 25% van het totaal of restant bedrag verschuldigd, tenzij anders is vermeld. Ook In het geval van plotseling overlijden van naaste, ongeluk of onwel is bij annulering 25% van het totaal of restant bedrag verschuldigd, tenzij anders is vermeld.
Bij annulering tot acht weken voor aanvang van de training of het groepswerk is 50% van het overeengekomen factuurbedrag verschuldigd aan Inner Dance®. Bij annulering door deelnemer/opdrachtgever binnen vier weken voor aanvang van de training of het groepswerk is 100% van het overeengekomen factuurbedrag verschuldigd aan Inner Dance®.
6. Wanneer voor een training het door Inner Dance® vooraf vastgestelde aantal minimum deelnemers niet is bereikt zal deze geen doorgang vinden. De deelnemers ontvangen hiervan uiterlijk een week voorafgaande aan de training schriftelijk bericht. Ongeacht de reden tot annulering blijft de deelnemer/de opdrachtgever het inschrijfgeld verschuldigd. Als inschrijfgeld niet apart vermeld staat berekent Inner Dance®  10% van het totaal bedrag.
7. Wanneer voor groepswerk of wekelijkse lessen het door Inner Dance® vooraf vastgestelde aantal minimum deelnemers niet is bereikt zal deze geen doorgang vinden. De deelnemers ontvangen hiervan na de eerste bijeenkomst/les een schriftelijk bericht. Bij annulering blijft de deelnemer administratie kosten van € 5,- verschuldigd.
8. Wanneer Inner Dance® een training/opleiding annuleert wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe trainingsdatum opgezet, zulks in overeenstemming met deelnemer/opdrachtgever.
Wanneer Inner Dance® groepswerk/ wekelijkse lessen annuleert door onvoorzien zullen die activiteiten met de volgende geplande data doorgaan en samen met de groep zal Inner Dance® naar een inhaalmogelijkheid zoeken.
9. Wanneer een deelnemer niet aanwezig kan zijn op de aangewezen training/groepswerk/opleiding en geeft dit schriftelijk aan tot vier weken voor aanvang van de training dan biedt Inner Dance®  de deelnemer binnen de periode van een jaar, na de gemiste training, een inhaalmogelijkheid naar keuze aan, voor het oorspronkelijke bedrag, tenzij anders is overeengekomen. Dit wordt aangeboden zonder dat bijkomende trainingskosten in rekening worden gebracht.
10. Wanneer een deelnemer niet aanwezig kan zijn op de aangewezen training/groepswerk/opleiding en geeft dit binnen vier weken voor aanvang van de training/groepswerk/opleiding aan, kan Inner Dance®  kijken naar mogelijkheden voor een ander tijdstip binnen een periode van een jaar, na de gemiste training. Dit wordt aangeboden met de afspraak dat bijkomende verplaatsingskosten in rekening worden gebracht.
11. Wanneer een deelnemer plotseling niet aanwezig kan zijn op de aangewezen training/groepswerk/opleiding door ongeval, overlijden of ziekte is de deelnemer administratiegeld of inschrijvingsgeld of beiden aan Inner Dance®  verschuldigd, tenzij anders is besproken, zoals bij bevriezen van gelden tot een later tijdstip of verschuiving tot verbetering in de privé situatie.

ARTIKEL 5. OVERIGE KOSTEN

Deze worden vooraf aan deelnemers/opdrachtgevers vermeld in offertes, facturen, flyers, posters, website en mailberichten.

ARTIKEL 6 – BEROEPSGEHEIM EN ZORGVULDIGHEID

1. Inner Dance® behandelt alle informatie van de deelnemer/opdrachtgever als beroepsgeheim. Er is hierbij geen sprake van verjaring.
2. Inner Dance® geeft informatie over deelnemer/opdrachtgever aan derden alleen nadat hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven.
3. Alle informatie van de deelnemer/opdrachtgever wordt na einde samenwerking maximaal 2 jaar bewaard en daarna vernietigd.